Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken over wie wij zijn en hoe wij werken.

 

In deze dienstenwijzer treft u de belangrijkste informatie over onze dienst verlening. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen

 

Onze  gegevens

Naam:             Henskens Yachtverzekeringen

Bezoekadres: Scheepswerf 1  – 5256 PL Heusden (op afspraak)

Postadres:      Postbus 4 – 5256 ZG Heusden

Telefoon         0416 – 79 52 64

Mobiel             06 – 140 125 10 (na kantoortijd voor spoedeisende zaken)

Website           www.henskensyachtverzekeringen.nl

E-mail             info@henskensyachtverzekeringen

KvK-nummer  16043577

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12012975

 

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Consumptiefkredieten
  • Spaarrekeningen
  • Electronisch geld
  • Betaalrekeningen

 

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappij.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

 

Selectie van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten.

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering.

Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen, deze zijn ook te raadplegen op onze site,

Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf.

 

Zelf regelen

Op de website www.henskensyachtverzekeringen.nl  zijn aan aantal rekenmodules geplaatst. Hiermee komen wij tegemoet aan de wens(en) van hen die hun verzekering direct zelf willen regelen.

U als klant kunt via deze module(‘s) een berekening maken van veel  voorkomende schadeverzekeringen. Daarna kunt u de door u gekozen verzekering direct afsluiten. Dit noemen we Execution Only. Er is dus op geen enkele wijze sprake van advies door ons. Om achteraf niet geconfronteerd te worden met een onjuiste premie of een niet-gedekte schade, dient u alle gegevens volledig en correct in te vullen. Uiteraard kunnen we u hierbij assisteren.

Henskens Yachtverzekeringen is dan alleen verantwoordelijk voor het beheer van uw verzekeringen. Dit houdt in dat we géén advies uitbrengen of andere werkzaamheden uitvoeren bij het afsluiten van een verzekering. Wel zorgen we ervoor dat uw verzekeringen juist geadministreerd worden

 

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

 

Wijze premiebetalingen

kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat  de premie door de betreffende verzekeringsmaatschappij wordt geïncasseerd. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

 

Schade melden

Heeft u schade waarvoor u uw verzekering nodig heeft? Meld deze dan direct zodat uw schade zo snel mogelijk in behandeling genomen kan worden. Meld uw schade via de site (indien mogelijk), of per mail schade@henskensyachtverzekeringen.nl, of per post. Natuurlijk kunt u ons natuurlijk ook altijd telefonisch bereiken. U kunt ook bellen met het speciale telefoonnummer van betreffende maatschappij.

 

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postadres: Postbus 932572509 AG Den Haag

Bezoekadres: Bordewijklaan 38 2591 XR Den Haag

Telefoon: 070-333 8 999

Aansluitnummer: 300.008858

Wij adviseren u ook onze klachten regeling te raadplegen

 

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

 

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening van Henskens Yachtverzekeringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen op de website worden geraadpleegd en op verzoek worden toegezonden.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten met Henskens Yachtverzekeringen en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in ’s Hertogenbosch, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.